Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE

05.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U FOČI

Broj: 94 0 Su 20 000 286

Foča, 30.04.2020.godine

 

 

 

         Na osnovnu čl.48.stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 37/12, 44/15) i čl.8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 9/14) te Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020.godine i Obaviještenja Ministarstva Pravde Republike Srpske broj 08.020/052-2424/20-10 od 29.04.2002.godine, Predsjednica Osnovnog suda u Foči, donosi

 

 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE

o organizaciji rada Osnovnog suda u Foči u vrijeme trajanja vanredne situacije

 

 

I

         Mijenja se Odluka predsjednice Osnovnog suda u Foči broj 94 0 Su 20 000 240 od 17.03.2020. godine i 23.03.2020. godine,  kako slijedi:

-        u vremenu do 15.05.2020.godine Osnovni sud u Foči će raditi u skraćenom radnom vremenu od 08.00 do 13.00 sati,

-   u vremenu od 04.05.2020.godine, sudska pisarnica će vršiti nesmetan prijem i otpremu pošte, a rad sa strankama će se vršiti u periodu od 10.00 do 12.00 sati,

-        u vremenu od 15.05.2020.godine, pa nadalje Osnovni sud u Foči će raditi puno radno

      vrijeme i to  od 7,00 do 15, 00 sati.

 

II

Ročišta pred ovim sudom se mogu održavati i zakazivati od 15.05.2020.godine te nakon što se obezbjedi dovoljan broj zaštitnih sredstava za sudije i uposlenike u sudu a kako je to predviđeno Odlukom VSTV-a BiH od 30.04.2020.godine.

 

 III

            Uz poštivanje mjera zaštite zdravlja, provjetravanja i dezinficiranja prostorija, nastavit će se poduzimati radnje u sudskim predmetima, te će se ročišta nastaviti održavati u sudnici na spratu, soba broj 5A, te kabinetima sudija u kojima je moguće postići poštivanje mjera socijalne distance od 2 metra, prema rasporedu korištenja takvih prostorija koji će biti sačinjen od strane predsjednika sudskih odjeljenja.

 

 

IV

             Ročišta će se tako prvenstveno zakazivati i održavati u predmetima u kojima je to moguće, vodeći računa o hitnosti,  starosti predmeta, u kojima prijeti nastupanje zastare, koji su pred završetkom, te vodeći računa o broju i mjestu odakle stranke dolaze te da li stranke pripadaju  rizičnoj kategoriji (maloljetnici i osobe starije od 65 godina).

 

V

Svaki sudija može u jednom danu održati maksimalno 10 (deset) ročišta uz obavezni razmak od 15 minuta između dva ročišta potreban za provjetravanje prostorije, dezinfekciju opreme i namještaja te postizanje što većeg izbjegavanja kontakata između stranaka koje dolaze na ročišta.

 

Ukoliko će na određeno ročište biti pozvano 3 ili više osoba, takvo ročište može se zakazati i održati jedino u sudnici, soba broj 5A i to prema rasporedu i evidenciji korištenja  sudnice.

 

Zakazivanje i održavanje ročišta  u skladu sa  ovom odlukom,  pratit će i provjeravati predsjednici sudskih odjeljenja te o uočenim nepravilnostima odmah obavijestiti predsjednicu suda.

 

VI

            Svaki kabinet sudije i sudnicu, potrebno je obezbijediti sredstvom za dezinficiranje namještaja i ostale uredske opreme te zaštitnim maskama i rukavicama za sudije i zapisničare, kao i ostalo sudsko osoblje.

 

VII

            U sud je dozvoljen ulazak samo osoba koje imaju pismeni poziv suda i to neposredno prije održavanja ročišta.

 

Ulazak u sud radi odlaska u pisarnicu, dozvolit će se na način da u pisarnicu može ući samo jedna osoba i tek po izlasku u pisarnicu može ući iduća osoba.

 

                                                              VIII

Osobe koje ulaze u zgradu suda, dužne su cijelo vrijeme boravka u zgradi strogo se pridržavati mjere socijalnog distanciranja od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru.

 

IX

 Strankama, punomoćnicima i zakonskim zastupnicima stranaka kao i svim drugim učesnicima u postupku pozvanima na ročište (svjedoci, vještaci i sl.) neće biti dozvoljen ulazak u zgradu suda bez zaštitne maske i rukavica te uz obavezno korištenje sredstva za dezinfekciju na ulazu suda.

 

X

Osobe koje se nalaze u samoizolaciji ili su pozitivne na koronavirus (COVID-19), dužne su odmah obavijestiti sud elektronskom poštom, telefaksom ili telefonom, u svrhu odgode ročišta.

 

XI

Ukoliko se do 15.05.2020.godine ne obezbijede sva potrebna zaštitna sredstva neophodnih za liberalizaciju mjera, sud će nastaviti sa dosadašnjim načinom rada shodno ranijim odlukama.

 

XII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do donošenja drugačije odluke.

 

 

 

 

 

Predsjednica suda

 

Naida Hubjer

 

Odluku dostaviti:

- VSTV BiH,

- Mnistarstvo pravde RS,

- advokatska kompora RS/FBiH,

- web stranica suda,
- svim uposlenicima,

- oglasna table suda,

- a/a.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh